Adatkezelés Lőrincz Kft.

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Lőrincz Csomagolóanyag Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1224 Budapest, Máriás utca 8.,  cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-09-709068/29.; adószám: 12901544-2-43) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Lőrincz Csomagolóanyag Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) a csomagolóanyag értékesítés működtetése során, a személyesen megjelent, a telefonon, SMS-ben illetve e-mailben érdeklődő ügyfelek és partnerek, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

2. A SZOLGÁLTATÓ, MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Lőrincz Csomagolóanyag Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1224 Budapest, Máriás utca 8.

Telephely: 1117. Budapest, Budafoki út 183.

Telefonszám: _____+36-30-374-2027_______________________

Email cím:__lorinczkft@tlt.hu ____________

3. A KEZELT ADATOK KÖRE

3.1. Számlázás. A számlázás során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő adatokat:

 • Számlázási név
 • Számlázási cím (utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • Cégek esetén adószám

3.2. Utánvétes rendelés. Az utánvétes rendelés során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő adatokat:

 • Számlázási név
 • Kapcsolattartó neve (amennyiben az eltér a számlázási névtől),
 • Számlázási cím (utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • Szállítási cím (utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • Cégek esetén adószám,
 • Kapcsolattartó telefonszáma,
 • Kapcsolattartó e-mail címe

3.3. Árajánlat kérése. Az árajánlat kérése során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő adatokat:

 • Kapcsolattartó neve (amennyiben az eltér a számlázási névtől),
 • Cég esetén cégnév,
 • Kapcsolattartó telefonszáma,
 • Kapcsolattartó e-mail címe,

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1. Az adatkezelésre az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló szóbeli nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Lőrincz Kft.-vel való kapcsolattartás, hivatalos iratok valamint a számlázás során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) törvény illetve 2016/679/EU számú EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR). A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében szóbeli hozzájárulással, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2. Az adatkezelés célja a Lőrincz Kft. szolgáltatás nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag árajánlat készítés, megrendelés teljesítése, megrendelt termékek házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartást

4.3. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.4. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1. A szolgáltatások során megadott személyes adatok kezelése az adatok felvételével kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

5.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, az egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő, könyvvizsgáló) vehet igénybe.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév:Tevékenység:
Újseprű BT.
1112 Bp. Mennyecske u.11 Adósz:21151723-1-43  

Könyvelés
   
 
Heuréka-Audit Könyvvizsgáló Kft.  Könyvvizsgáló

6.3. A Lőrincz Kft. az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat

7.2. Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Szolgáltató – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Lőrincz Kft. Levelezési cím: 1117. Budapest, Budafoki út 183.
Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

7.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.5. Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.6. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi

          Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy

 • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

7.7. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a szolgáltatás során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.2. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.